Inventory Management Purchase to Pay Production Management Accounting and Financial Order to Collection Managerial Accounting

Focus One ERP Overview

Products Feature

Implement Partner

Order to Collection

Purchase to Pay

Production Management

Production Management

ระบบการผลิตในระบบโฟกัสวัน ณ ปัจจุบันรองรับงานดังนี้
1. รองรับการออกใบสั่งงาน(Job Order)โดยสามารถคัดลอกข้อมูลสินค้าที่ต้องการผลิตจากใบสั่งขาย
2. รองรับการจัดทำใบวางแผนการผลิตสำหรับฝ่ายวางแผนของบริษัท
3. รองรับการจัดทำใบเตรียมวัตถุดิบอัตโนมัติ จากการยืนยันใบสั่งงานตามแผนการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้ ฝ่ายผลิตสามารถเบิกวัตถุดิบจากฝ่ายคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
4. รองรับการปรับเปลี่ยนสายการผลิต ( Production Line ) และขั้นตอนการผลิต ( Production Process) ตามที่ต้องการ
5. มีรายานพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามงานการผลิต โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานขาย เช่น
รายงานสถานะการขาย จนถึงกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบ การผลิตของให้ลูกค้ได้อย่างทันเวลา และระบบสามารถนำเสนอรายงานการผลิตได้ตามแผนก, หมายเลขเครื่องจักร, ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

Inventory Control and Warehouse Management

Accounting, Finance & Managerial Accounting