ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

ดาวโหลดตัวอย่างระบบไปทดลองใช้

 

 
     Hosting Service – for SMB Only
      AR / AP / GL / Financial Statement / Inventory Control System

      เหมาะสำหรับผู้ใช้งานระดับ SMB Business ที่ต้องการความสามารถบางส่วนของ ระบบงาน ERP เพื่อกระบวนการบริหารงาน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงคลังเป็นหลักเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ของการติดตามลูกหนี้ และการทำรับชำระเงิน รวมไปจนถึงกระบวนการทางด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ผู้บริหารสามารถให้ความเชื่อมั่นกับ งบการเงิน และสามารถวิเคราะห์งบการเงิน ได้อย่างถูกต้อง และสามารถขึ้นระบบงานเพื่อใช้งานได้ภายใน 1 เดือน ด้วยค่าใช้จ่ายเบาๆ เท่าๆกับอัตราการจ้างพนักงานเพื่อดูและระบบงาน ERP และระบบงาน IT เพิ่ม 1 คน
      ทั้งหมดนี้ โฟกัสวัน จึงตอบสนอง การดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันในยุคการแข่งขัน ที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ โฟกัสวัน ยังรองรับการขยายฐานธุรกิจที่มีความซับซ้อนทางธุรกิจมากขึ้น
      บริษัทอากาเป้จึงได้พัฒนาโมดูลและฟังส์ชั่นต่างๆ เพื่อให้รองรับกับรูปแบบความซับซ้อนของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงการทำงานในทุก ๆ ระบบงานแบบ real-time เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเดียวกันและในเวลาเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการรักษาความรู้องค์การ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบรายงานเชิงวิเคราะหในรูปแบบเชิงสถิติ เป็นต้น ดังนั้นการนำโฟกัสวันไประบบธุรกิจ จะช่วยให้ระบบการทำงานในองค์กรเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วย ให้เจ้าของกิจการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและลดต้นทุนได้จริง
       อ่านต่อ>>>


 
      โปรแกรม Focus One เป็นโปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในระบบพื้นฐานทางธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยธุรกิจ การดำเนินแนวทางเดียวของบริษัท ประมวลผลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารไปในแนวทางเดียวกัน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำทางธุรกิจใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ บนพื้นฐานข้อมูลจริง
      โฟกัสวัน พัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 7 ปี โดยทีมที่มีประสบการณ์การทำงานกับโปรแกรมที่ถือเป็นโปรแกรมอันดับต้นๆของโลก และด้วยความเชี่วยชาญ ระบบพื้นฐานทางธุรกิจกิจได้แก่ ระบบบัญชี(ทั้งบัญชีแยกประเภท, บัญชีเจ้าหนี้,บัญชีลูกหนี้) ระบบธนาคาร ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานขาย ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ส่วนระบบสำหรับผู้บริหารได้แก่ บัญชีบริหาร ระบบการวิเคราะห์รายงาน ระบบการบริการหลังการขาย การทำรายงานวิเคราะห์การขาย
      ทั้งหมดนี้ โฟกัสวัน จึงตอบสนอง การดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันในยุคการแข่งขัน ที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ โฟกัสวัน ยังรองรับการขยายฐานธุรกิจที่มีความซับซ้อนทางธุรกิจมากขึ้น
      บริษัทอากาเป้จึงได้พัฒนาโมดูลและฟังส์ชั่นต่างๆ เพื่อให้รองรับกับรูปแบบความซับซ้อนของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงการทำงานในทุก ๆ ระบบงานแบบ real-time เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเดียวกันและในเวลาเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการรักษาความรู้องค์การ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบรายงานเชิงวิเคราะหในรูปแบบเชิงสถิติ เป็นต้น ดังนั้นการนำโฟกัสวันไประบบธุรกิจ จะช่วยให้ระบบการทำงานในองค์กรเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วย ให้เจ้าของกิจการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและลดต้นทุนได้จริง

 
     ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ที่เชื่อมโยงในเวลาเดียวกัน สามารถทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจไปด้วยความถูกต้อง
    สามารถขยายตลาดที่ครอบคลุมความต้องการเนื่องจากระบบโฟกัสวัน สามารถให้ข้อมูลต่อเนื่องหลังการขายเพื่อการวางแผนต่อในอนาคต
    สามารถรู้ล่วงหน้าโดยการประมาณการสำหรับการเตือนล่วงหน้าในเริ่องของธุรกิจ การตอบรับจากลูกค้า ผ่านระบบการติดต่อสื่อสารในโปรแกรมโฟกัสวัน
    จัดการข้อมูลเชื่อมโยงการทำงานในทุก ๆ ระบบงาน และกำจัดข้อมูลที่ทับซ้อน
    สามารถสนับสนุนความต้องการและแก้ปัญหาได้ในส่วนที่ระบบสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เข้ากับธุรกิจในแต่ละที่ได้
    เป็นระบบที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับระบบอื่น อย่างง่ายดาย เนื่องจากผู้ที่ออกแบบมีความรู้ในโครงสร้างของธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้มีโครงสร้างที่รองรับ
    การให้การบริการหลังการขาย เช่น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Help desk support เป็นต้น
 
      ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างสูงสุด ซอฟต์แวร์ ERP คือระบบของซอฟต์แวร์ที่มีการรวม หรือผนวกระบบงานทั้งหมดในองค์กร ให้มีการเชื่อมโยง โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ ERP ออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ(Best Practice) ประกอบด้วย Module ที่ทำหน้าที่ในงานหลักขององค์กร คือ การบริหารการขาย การบริหารการผลิต การบริหารการจัดซื้อ บัญชี การเงิน บัญชีบริหาร ฯลฯ เราจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่มีการนำระบบ ERP มาใช้ เพื่อผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปตาม กระบวนการที่เป็น Best Practice และโดยที่ซอฟต์แวร์ ERP จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆได้ ซึ่งในทางทฤษฎีได้แบ่งซอฟต์แวร์ ERP สำเร็จรูปออกเป็น 2 ประเภทคือ
      1.ซอฟต์แวร์แพ็กเกจ
      2.Customizing Software Package (ซอฟแวร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้)

 
จากที่กล่าวข้างต้น ว่า ซอฟแวร์ ERP มี 2 ประเภท จึงต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียดังนี้
      1 .ซอฟต์แวร์แพ็กเกจ นั้น เราไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนระบบงานในซอฟต์แวร์นั้นได้ตามความต้องการของธุรกิจแต่ละแบบ ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้เข้ากับธุรกิจนั้นๆ ก็อาจต้องแก้ไขโปรแกรมของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปตัวนั้นเลยทีเดียว ทำให้มีต้นทุนสิ้นเปลื้องมากมาย
      2.Customizing Software Package ระบบของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้เตรียมส่วนที่เรียกว่า Customizing ไว้ให้ใช้ปรับเปลี่ยนการทำงานของซอฟต์แวร์ ให้เข้ากับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจขององค์กรแล้ว

 
คุณสมบัติที่ดีของ ซอฟแวร์ ERP ที่ขาดไม่ได้
     มีคุณสมบัติ online transaction system เพื่อให้สามารถใช้งานแบบ real time ได้
     รวมข้อมูลและ information ต่างๆ เข้ามาที่จุดเดียว และใช้งานร่วมกันโดยใช้ integrated database
     มี application software module ที่มีความสามารถสูงสำหรับงานหลักๆ ของธุรกิจได้ อย่างหลากหลาย
     มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนขยายงานได้ง่าย เมื่อระบบงานหรือโครงสร้างองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง
     มีขั้นตอนและวิธีการในการติดตั้งสร้างระบบ ERP ในองค์กรที่พร้อมและชัดเจน
     เตรียมสภาพแวดล้อม(ระบบสนับสนุน) สำหรับการพัฒนาฟังก์ชันที่ยังขาดอยู่เพิ่มเติมได้
     สามารถใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานระดับโลก มีความเป็นระบบเปิด (open system)
     สามารถ interface หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่มีอยู่แล้วในบริษัทได้
     มีระบบการอบรมบุคลากรในขั้นตอนการติดตั้งระบบ
     มีระบบสนับสนุนการดูแลและบำรุงรักษาระบบ


TOP

 

 

หน้าหลัก| โปรแกรมโฟกัสวัน | บริการหลังการขาย | ลูกค้าปัจจุบัน | ข่าวสารและกิจกรรม | หุ้นส่วน | ติดต่อเรา

© 2008 www.focusoneerp.com All rights reserved

Focusone Software Co., Ltd. 1111/107 Baan Kangmuaeng,Ladprao Rd.,Chankasem, Jatujuck, Bangkok 10900, Tel: (02) 512-5771, Fax: (02) 938-0660